Masjid Nashrul Haq

Citayem, Bogor

Tampak Luar Masjid

Tampak Luar Masjid

Karpet Tiba Dilokasi

Interior Masjid

Menyusun Karpet Masjid

Potong Karpet Masjid

Pengerjaan 40%

Potong Karpet Masjid

Obras Karpet Masjid

Vakum Karpet Masjid

Karpet Imam

Hasil Akhir

Hasil Akhir